Land Records for KVs  -  Region wise

 

Ahmedabad Bangalore Bhopal Bhubaneswar
Kolkata Chandigarh Chennai Dehradun
Delhi Guwahati Hyderabad Jabalpur
Jaipur Jammu Lucknow Mumbai
Patna Silchar